Usługi

Prawo cywilno-materialne

 1. sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 2. całokształt zagadnień z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, przygotowanie i opiniowanie umów licencyjnych
  i o przeniesienie praw autorskich; reprezentacja w sprawach o naruszenie patentów, znaku towarowego i innych praw
  własności przemysłowej.
 3. problematyka handlu elektronicznego, tworzenie oraz opiniowanie procedur i dokumentów związanych z wykonywaniem umów
  zawieranych na odległość,
 4. dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód w mieniu i na osobie, reprezentacja w sporach z zakresu umów ubezpieczenia,
 5. problematyka ochrony konsumenta,
 6. prawo ochrony konkurencji, zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych,
 7. zagadnienia z zakresu prawa bankowego i umów zawieranych z bankami,
 8. tworzenie systemów sprzedaży towarów oraz zabezpieczeń płatności.

Prawo cywilne procesowe

 1. przygotowywanie pism procesowych oraz środków zaskarżenia,
 2. zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
 3. zastępstwo procesowe przed sądami polubownymi,

Prawo pracy

 1. przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznego prawa pracy,
 2. sporządzanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich,
 3. występowanie przed sądami w procesach pracowniczych,
 4. organizacja zwolnień grupowych oraz procedur przejęcia pracowników w trybie art.23(1) kodeksu pracy,
 5. spory odszkodowawcze, spory na tle dyskryminacji i naruszania dóbr osobistych,
 6. przygotowywanie, zmiana umów o pracę,
 7. przygotowywanie dokumentacji związanej z odpowiedzialnością porządkową lub zakończeniem stosunku pracy,
 8. przygotowywanie umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności,
 9. przygotowywanie dokumentacji związanej z odpowiedzialnością materialną pracownika,

Prawo administracyjne

 1. przygotowywanie i wnoszenie podań oraz odwołań od decyzji w postępowaniach administracyjnych,
 2. zastępstwo prawne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 3. reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych,
 4. świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego – reprezentowanie inwestorów w toku całego procesu inwestycyjnego
  od uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy do pozwolenia na użytkowanie (pozyskiwanie pozwoleń
  na budowę, pozwoleń na użytkowanie, składanie wniosków o decyzje w przedmiocie warunków zabudowy, miejscowe plany
  zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany, nakazy rozbiórki, itp.),
 5. doradztwo w zakresie kwestii związanych z gospodarką nieruchomościami (wywłaszczenia, opłaty adiacenckie, scalanie
  i podział nieruchomości, pierwokup, odszkodowania, itp.),
 6. reprezentacja klientów w postępowaniach egzekucyjnych w administracji.
 7. obsługa procesów inwestycyjnych (budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe).

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 1. przygotowywanie rozwiązań prawnych zabezpieczających wierzytelności klientów przed upadłością kontrahentów,
 2. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o ogłoszenie upadłości,
 3. prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych,
 4. prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności posiłkowej i karnej członków zarządu,
 5. przygotowanie wniosku o wyłączenie z masy upadłości
 6. czynny udział w procesie restrukturyzacji, negocjowania warunków układu,
 7. prowadzenie spraw o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 8. obsługa prawna przedsiębiorców w upadłości,
 9. upadłość deweloperska, upadłość konsumencka,

Prawo nieruchomości

 1. ustalanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w procesie nabycia nieruchomości (audyt prawny nieruchomości),
 2. przygotowywanie umów najmu i dzierżawy,
 3. reprezentowanie klienta w postępowaniu wieczystoksięgowym, uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem
  prawnym,
 4. pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości
 5. przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów deweloperskich, zobowiązaniowych, przedwstępnych i ostatecznych sprzedaży,
 6. przygotowywanie dokumentów dotyczących ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości,
 7. doradztwo i reprezentacja w postępowaniu o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, zniesienie współwłasności,
  ustalenie sposobu korzystania,
 8. kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości
 9. kompleksowa obsługa procesu budowlanego, pełna obsługa dewelopera w procesie inwestycyjnym,
 10. doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dotyczącym wywłaszczenia, roszczeń o odszkodowanie, bezumowne korzystanie
  i zasiedzenie,

Prawo handlowe

 1. sporządzanie aktów założycielskich, umów i statutów spółek, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
 2. sporządzanie wniosków i dokumentacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz zastępstwo prawne w sprawach rejestracji spółek,
 3. sporządzanie regulaminów rad nadzorczych i zarządów spółek prawa handlowego,
 4. pomoc prawna przy tworzeniu nowych spółek i przekształceniach istniejących, a także ich rozwiązywaniu, likwidacji,
  restrukturyzacji;
 5. obsługa spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych,
 6. opracowywanie koncepcji restrukturyzacji grup kapitałowych,
 7. przygotowywanie protokołów zgromadzeń wspólników, prowadzenie walnych zgromadzeń w spółkach akcyjnych,
 8. przeprowadzanie audytu korporacyjnego,
 9. pomoc prawna przy wypracowywaniu szeroko rozumianego stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 10. przygotowywanie projektów uchwał organów spółki, reprezentowanie i doradztwo na posiedzeniach władz spółek,
 11. prowadzenie likwidacji spółek.

Zamówienia publiczne

 1. pomoc prawna dla zamawiających w zakresie przygotowania wewnętrznych aktów ustalających procedowanie w sprawach zamówień
  publicznych (regulaminy, instrukcje) oraz dokumentacji postępowania,
 2. pomoc prawna w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania w dziedzinie zamówień publicznych w imieniu zamawiającego,
  w tym przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 3. weryfikacja ogłoszeń o zamówieniu, w szczególności warunków udziału w postępowaniu, doradztwo i pomoc w celu złożenia
  oferty zgodnej z warunkami postępowania,
 4. przygotowanie protestów na czynności zamawiającego i odwołań od rozstrzygnięć protestów
 5. zastępstwo procesowe zamawiających i wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami okręgowymi,
 6. pomoc prawna dla zamawiających w ustalaniu wzorców umowy w sprawie zamówienia publicznego i negocjacji z wykonawcami,
 7. pomoc prawna dla wykonawców obejmująca wszystkie etapy postępowania w sprawach zamówień publicznych, w tym udział w
  rokowaniach w negocjacyjnych trybach zamówień publicznych,
 8. pomoc prawna przy sporach dotyczących wykonywania umów zawartych w trybie zamówień publicznych,

Windykacja należności

 1. negocjacje pozasądowe z dłużnikami, w tym przygotowanie dokumentów poprawiających sytuację prawną i procesową wierzycieli,
 2. działania w sferze windykacji przedsądowej, w tym wezwania do zapłaty;
 3. pomoc w poszukiwaniu majątku dłużników,
 4. windykacja ze składników majątku przeniesionych przez dłużnika na inne podmioty (skarga pauliańska),
 5. zabezpieczanie roszczeń na etapie przedsądowym i sądowym (postępowanie zabezpieczające),
 6. prowadzenie spraw przed sądami, w tym w trybie postępowania elektronicznego;
 7. reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym, współpraca z komornikami,
 8. prowadzenie postępowań uzupełniających w przypadku bezskutecznej egzekucji, poszukiwanie pozaegzekucyjnych form nacisku
  na dłużnika prowadzących do zawarcia porozumienia i spłaty zobowiązania,
 9. zabezpieczanie wierzyciela i dochodzenie praw za pomocą środków o charakterze prawnokarnym,
 10. tzw. antywindykacja, to jest podejmowanie działań w zakresie restrukturyzacji zadłużenia oraz działań przeciwegzekucyjnych.